function saveHistory(key){ if(localStorage.getItem('myHistory') == null){ localStorage.setItem('myHistory','[]'); } var oldData = JSON.parse(localStorage.getItem('myHistory')) oldData.push(key) const result = oldData.filter((thing, index, self) => index === self.findIndex((t) => ( JSON.stringify(t) === JSON.stringify(thing) || JSON.stringify(t.manga) === JSON.stringify(thing.manga) )) ) localStorage.setItem('myHistory', JSON.stringify(result)); } function removeHistory(){ localStorage.removeItem("myHistory"); location.reload(); }

Shounen

Gia Đình Điệp Viên

Gia Đình Điệp Viên

Action, Adult, Adventure, Comedy, Romance, Shounen
202 lượt xem
0 đề cử
Chapter 1
8 tháng trước
Con Đường Diệt Thần

Con Đường Diệt Thần

Action, Adult, Manhwa, Shounen, Truyện Màu
50 lượt xem
0 đề cử
Chapter 23
8 tháng trước
Kunoichi Tsubaki No Mune No Uchi

Kunoichi Tsubaki No Mune No Uchi

Adult, Comedy, Manga, Shounen, Slice Of Life
64 lượt xem
0 đề cử
Chapter 18.5
8 tháng trước
Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime

Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime

Adult, Adventure, Chuyển Sinh, Comedy, Fantasy, Shounen
254 lượt xem
0 đề cử
Chapter 100
8 tháng trước
siteurl = 'http://www.cumbresmadeira.com'; liên quan Spice Up Your Love Life